Aheads prinsipielle plattform

Aheads visjon

 • Moldovske familier skal ha et reelt alternativ til å sende sine funksjonshemmede barn på barnehjem
 • Funksjonshemmede barn har rett til et verdig og aktivt liv med mulighet for utvikling av personlige ressurser
 • Den moldovske stat skal støtte funksjonshemmede barn med respekt, tiltak og ressurser som er nødvendige for å fremme deres integritet og utvikling som selvstendige samfunnsborgere

Aheads historiske bakgrunn

Ahead ble stiftet i 2000 for å bedre de umenneskelige leveforholdene på et barnehjem for 300 funksjonshemmede jenter i Moldova. Gjennom undervisning av barnehjemspersonalet og samarbeid med organisasjoner som kom med mat, klær og medisiner har barnehjemmet blitt et mye bedre sted å bo. Samtidig erfarte vi at barnehjemmet ble et attraktivt sted for foreldre å sende barna til. Dette ser ikke Ahead som ønskelig. Siden 2003 har Ahead satt sine ressurser inn for å forebygge at funksjonshemmede barn blir satt bort på barnehjem, og for å støtte foreldre i å gi barnet en oppvekst som del av et naturlig mangfold i det moldovske samfunnet. Sommeren 2003 stiftet Ahead «Voinicel kompetansesenter for tidlig intervensjon» i Chisinau, hovedstaden i Moldova.

Voinicel kompetansesenter for tidlig intervensjon

Voinicel kompetansesenter har to hovedfunksjoner:

 1. Klinisk tilbud til funksjonshemmede barn og deres familier
 2. Informasjonsformidling til moldovske myndigheter og helsevesen

Voinicels kliniske tilbud

Voinicel Kompetansesenters kliniske tilbud gjør foreldrene bedre utrustet og mer kompetente til selv å ta vare på sitt funksjonshemmede barn. Dette gir igjen barnet mulighet til å delta i samfunnet i pakt med FNs menneskerettskonvensjon.

Voinicel driver:

 • Utredning, diagnostikk og behandling av barn med funksjons- eller utviklingshemning i alderen 0-4 år
 • Veiledning, undervisning og psykososial støtte til barnas foreldre, søsken og besteforeldre.
 • Virksomhet med kapasitet til 100 familier til enhver tid
 • Opplæring av leger og studenter fra helsefaglige yrker gjennom klinisk praksis med forebyggende tiltak og behandling av funksjonshemmede barn

Voinicel kompetansesenters kliniske tilbud er et pilotprosjekt som forbilde og eksempel til etterfølgelse for moldovske myndigheter, menneskerettsforkjempere og andre humanitære organisasjoner.

Voinicel kompetansesenters informasjonsavdeling

Voinicel kompetansesenters informasjonsavdeling samler, utvikler og sprer kompetanse om tidlig intervensjon, behandling og rettigheter for barn med funksjonshemming.

 • Ansatte fra Voinicel sitter i statlige utvalg og jobber mot myndighetene for å fremme funksjonshemmede barns rettigheter i samfunnet
 • Voinicel har jevnlig kontakt med kommunale- og statlig ansatte, og inviterer dem til opplæring ved senteret
 • Ansatte ved Voinicel skriver og oversetter faglitteratur, veileder fagpersoner og helsefaglige studenter
 • Voinicel har utviklet et omfangsrikt medisinsk bibliotek som er tilgjengelig for fagpersoner og foreldre. De ansatte ved kompetansesenteret holder seg jevnlig oppdatert og tar i bruk ny teori
 • Ansatte ved Voinicel bidrar til at pensum ved medisinske studier har blitt endret for å møte behov hos funksjonshemmede barn og unge
 • Voinicel jobber for å endre holdninger i det moldovske samfunnet gjennom informasjon i media og gjennom å fremme funksjonshemmede barns synlighet i det moldovske samfunnsliv

Voinicel kompetansesenters to hovedfunksjoner er gjensidig avhengig av hverandre

Voinicels kliniske tilbud muliggjør forskning og utvikling av spisskompetanse for videre formidling og undervisning i informasjonsavdelingen. Det kliniske tilbudet er avhengig av informasjonssenteret for å nå ut i samfunnet med sin kompetanse og holdningsskapende arbeid, slik at funksjonshemmede og deres familier kan oppleve større åpenhet og forståelse i Moldovas helsevesen og befolkning for øvrig.

Voinicel kompetansesenter arbeider tverrfaglig og kunnskapsbasert

Voinicel kompetansesenters fagteam bygger kunnskap gjennom å bruke internasjonale fagdatabaser med tilgang på ny forskning på fagfeltet. Kombinert med formell fagkompetanse og opparbeidet erfaring, utgjør dette vitenskapsbasert praksis etter internasjonale standarder (jfr. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten). Teamet består av 3 barneleger, 1 nevrolog, 1 logoped, 3 fysioterapeuter, 1 psykolog og 1 sosionom og 1 ergoterapeut.

Voinicel kompetansesenter i framtiden

Vår moldovske partner Voinicel senter skal på sikt bli faglig og økonomisk selvstendig og uavhengig av norske Ahead.

Aheads arbeidsform

Ahead er en frivillig organisasjon bestående av et styre og en arbeidsgruppe med tre personer som står for den daglige driften. Ahead har i dag overordnet ansvar for driften ved Voinicel kompetansesenter, selv om Voinicel har eget budsjett og egne virksomhetsplaner. Ahead har en gjennomsiktig struktur som gjør at beslutninger kan gjøres raskt, hvilket igjen gjør oss til en slagkraftig organisasjon.

Aheads verdier bygger på :

FNs verdenserklæring for menneskerettigheter:

§ 3. Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

§ 22. Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans/hennes verdighet og den frie utvikling av hans/hennes personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

FNs konvensjon om barnets rettigheter:

§1. Alder 18 år.

Alle under 18 år er barn dersom ikke en tidligere alder er lovfestet av staten.

§2. Ingen diskriminering.

Konvensjonens rettigheter gjelder for alle barn uten unntak. Staten skal sørge for at ingen diskrimineres.

§4. Statens ansvar.

Det er statens ansvar å sette barnerettighetene ut i livet. Landene må samarbeide for å nå dette målet.

§6. Retten til liv.

Staten plikter så langt som mulig å sørge for at barn overlever og får utvikle seg.

§9. Holde familien sammen.

Barnet skal ikke atskilles fra sine foreldre mot sin vilje, unntatt når dette er til barnets beste.

§18. Foreldrene har myndighet og må hjelpes
Med støtte fra staten har begge foreldre det grunnleggende ansvaret for å oppdra og utvikle barnet. Barnets beste skal ligge til grunn for oppdragelsen.

§23. Funksjonshemmede barn
Et funksjonshemmet barn har rett til å leve et fullverdig og anstendig liv som sikrer dets verdighet, fremmer selvtillit og legger forholdene til rette for at det skal kunne delta aktivt i samfunnet.

FNs konvensjon for menneskerettigheter for funksjonshemmede:

”Konvensjonen for menneskerettigheter for funksjonshemmede”, som var godkjent av FNs generalforsamling 13. desember 2006, ble signert av moldovske myndigheter i februar 2007 og ratifisert i september 2010.